X

Anunţ privind condiţiile de practicare a pescuitului comercial în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în anul 2013

ANUNŢ

În vederea practicării pescuitului comercial cu ambarcaţiuni în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în anul 2013, pescarii profesionişti trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-  să deţină licenţă de pescuit pentru navă/ambarcaţiune, eliberată de ANPA, vizată, după caz;
-  să deţină permis de pescuit comercial, eliberat de ARBDD Tulcea şi/sau vizat pe anul 2013;
-  să deţină autorizaţie pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare de specii de floră şi faună sălbatice – autorizaţia de mediu, eliberată de ARBDD Tulcea;
- să deţină autorizaţie de pescuit comercial, eliberată de ARBDD Tulcea;
   
Pentru obţinerea permisului de pescuit comercial, solicitanţii trebuie să depună  la sediul ARBDD  Tulcea următoarele documente:
- cerere, conform modelului anexat;
- două  poze  tip paşaport;
- copie de pe buletin/carte de identitate;
- dovada plăţii taxei de eliberare a permisului conform prevederilor legale în vigoare(50 lei);
- copie de pe diploma/certificatul de formare profesională pentru profesia de pescar profesionist;
- cazierul judiciar din care să reiasă că solicitantul nu a fost condamnat sau sancţionat penal pentru infracţiuni la legea pescuitului.
Taxa pentru eliberarea permisului de pescuit comercial este de 50 lei, conform prevederilor HG nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură.

Pentru  vizarea anuală a permisului de pescuit comercial, solicitanţii trebuie să depună  la sediul ARBDD  Tulcea următoarele documente:
- cerere, conform modelului anexat;
- copie de pe buletin/carte de identitate;
- cazierul judiciar;
- permisul de pescuit comercial, în original;

Pentru obţinerea autorizaţiei de pescuit comercial, solicitanţii trebuie să depună următoarele  documente:
- cerere, conform modelului anexat;
- contracte de prestări servicii cu deţinătorii de puncte de debarcare şi centre de primă vânzare;
- dovada plăţii taxei de autorizare, conform prevederilor legale în vigoare (200 lei);
- tabel cu numărul şi tipul uneltelor de pescuit;
- copie de pe certificatul de înmatriculare valabil emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru persoanele juridice/fizice care au ca obiect de activitate pescuitul comercial sau de pe contractul de muncă, după caz;
- licenţa de pescuit vizată pe anul 2013;
- lista cu mijloacele de transport specializate pentru peşte şi produse din peşte autorizate sanitar-veterinar, după caz.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de pescuit comercial este de 200 lei, conform prevederilor din HG nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură.

Pentru obţinerea autorizaţiei pentru capturarea peştilor din fauna  sălbatică de către persoane fizice,  în scopul comercializării  pe piaţa internă, solicitanţii trebuie să depună la sediul ARBDD următoarele documente:
- cerere de autorizare, conform modelului anexat;
- declararea punctelor de achiziţie şi a centrelor de prelucrare. Fiecare punct de achiziţie trebuie să fie amenajat minimum cu un cântar şi un spaţiu de depozitare;
- dovada plăţii tarifului pentru emiterea şi eliberarea autorizaţiei, conform prevederilor legale în vigoare (50 lei);
- certificatul unic de înregistrare valabil cu codul CAEN declarat pentru activitatea pe care doreşte să o efectueze.

Pentru obţinerea autorizaţiei pentru achiziţie şi comercializare, în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată,  a animalelor din  fauna sălbatică de către persoane juridice, solicitanţii trebuie să depună la sediul ARBDD  următoarele documente:
- cerere de autorizare, conform modelului anexat;
- declararea punctelor de achiziţie şi a centrelor de prelucrare (PD șo CPV).
- dovada plăţii tarifului pentru emiterea şi eliberarea autorizaţiei, conform prevederilor legale în vigoare (250 lei);
- certificatul unic de înregistrare valabil cu codul CAEN declarat pentru activitatea pe care doreşte să o efectueze.

În vederea nominalizării punctelor de debarcare şi a  centrelor de primă vânzare  din  perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în conformitate cu prevederile art.23 şi 24 din Ordinul  nr. 44/1195/2011 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, solicitanţii trebuie să depună  la sediul ARBDD  Tulcea următoarele documente:
- cerere, conform modelului anexat;
- autorizaţia sanitară veterinară/document de înregistrare sanitară veterinară emis/emisă de DSVSA;
- autorizaţia de mediu emisă de ARBDD Tulcea sau APM Tulcea/permisul de desfăşurare activitate emis de ARBDD, după caz;
- declaraţie privind activitatea desfăşurată în anul 2012 ( nr. pescari, cantitate peşte, alte informaţii revelante, etc).

NOTĂ:
1. Dacă solicitantul deţine mai multe PD sau CPV se completează cererea separat pentru fiecare în parte, cu documentaţia aferentă;
2. Dacă solicitantul doreşte nominalizarea doar ca PD, atunci  declaraţia privind activitatea desfăşurată în anul 2012,  va cuprinde şi numele CPV  cu care societatea va încheia contract pentru a putea funcţiona în anul 2013;
3. Solicitările de nominalizare a punctelor de debarcare şi a  centrelor de primă vânzare  se depun la ARBDD Tulcea, până la data de 15.01.2013;
4. Lista punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare nominalizate şi aprobate prin decizie a guvernatorului ARBDD se va transmite către ANPA până la data de 1 februarie 2013;
5. Conform art.10, alin.10 din  Legea nr. 136 din  5 iulie 2011  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", accesul la resursa piscicolă este permis doar populaţiei locale şi pescarilor  profesionişti care şi-au desfăşurat activitatea în anii anteriori, "Art.10, alin.10 Valorificarea resurselor naturale regenerabile, terestre şi acvatice, din zonele valorificabile din punct de vedere economic ale domeniului public de interes naţional se va realiza prin încredinţare directă persoanelor fizice autorizate sau asociaţiilor acestora al căror domiciliu stabil ori sediu se află pe teritoriul rezervaţiei, în condiţiile stabilite de Administraţia Rezervaţiei";
6. La emiterea autorizaţiei de  recoltare/capturare pentru anul 2013 se va ţine cont de cantitatea de peşte capturată şi raportată  în anul 2012;
7. Autorizaţia de  capturare se va elibera după eliberarea autorizaţiei de pescuit comercial,  după nominalizarea punctelor de debarcare  şi a centrelor de primă vânzare  conform prevederilor din Ordinul nr.44/1195 din 2011 şi după realizarea studiului de evaluare a resursei conform prevederilor din Ordinul nr.410/2008;
8. Autorizaţia de  achiziţie /comercializare se va elibera după  nominalizarea punctelor de debarcare  şi a centrelor de primă vânzare  conform prevederilor din Ordinul nr.44/1195 din 2011 şi după realizarea studiului de evaluare a resursei conform prevederilor din Ordinul nr.410/2008;
9. Nu se primesc solicitări incomplete.
Vezi anunţ
Vezi modele de cereri:
Cerere privind nominalizarea pentru functionare a  Punctului de Debarcare
Fisa de prezentare si declaratie pentru Punctele de Debarcare
Cerere pentru eliberarea autorizatiei de pescuit comercial.pdf
Cerere pentru vizarea permisului de pescuit comercial.pdf