X

Înfiinţare / Tip de organizare / Atribuţii

Înfiinţare / Tip de organizare

Odată cu declararea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (1990) a fost înfiinţată şi instituţia pentru administrarea patrimoniului natural din domeniul public de interes naţional al Rezervaţiei, precum şi pentru refacerea şi protecţia unităţilor fizico-geografice de pe teritoriul RBDD - Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD).

Conform Legii 82/1993, modificată şi completată, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării este o instituţie publică în subordinea Secretariatului General al Guvernului.

Organigrama

Regulament de ordine interioară al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării

Obiectivele principale urmărite de ARBDD în gestionarea ecologică a teritoriului rezervaţiei sunt:
- conservarea şi protecţia patrimoniului natural existent;
- promovarea utilizării durabile a resurselor generate de ecosistemele naturale ale rezervaţiei;
- reconstrucţia ecologică a zonelor degradate de impactul activităţilor umane. 

Administraţia Rezervaţiei are următoarele atribuţii:
-  administrează patrimoniul natural potrivit prevederilor legale privind regimul juridic al proprietăţii publice, evaluează starea ecologică a patrimoniului natural al rezervaţiei şi iniţiază programele de cercetare ştiinţifică în rezervaţie, pe baza planului de management, asigură măsurile necesare conservării şi protecţiei genofondului şi biodiversităţii;

- administrează resursa piscicolă din domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile planului de management şi ale regulamentului rezervaţiei;

- elaborează şi implementează programele de reconstrucţie ecologică a ecosistemelor din rezervaţie

- identifică, delimitează şi propune autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor modificarea zonelor funcţionale ale rezervaţiei;

- stabileşte nivelul de valorificare al resurselor naturale în acord cu potenţialul lor de regenerare şi cu capacitatea de suport a ecosistemelor;

- îndeplineşte funcţia de autoritate de mediu, în condiţiile legii, pe teritoriul rezervaţiei;

- exercită controlul asupra îndeplinirii cerinţelor privind măsurile de protecţie a mediului;

- sprijină şi protejează activităţile economice tradiţionale ale populaţiei locale;

- îndeplineşte rolul de autoritate competentă pentru derularea procedurii privind evaluarea de mediu pentru planurile şi programele de pe teritoriul rezervaţiei;

- stabileşte, împreună cu titularii drepturilor de administrare, condiţiile de desfăşurare a activităţilor de valorificare a resurselor naturale regenerabile;

- promovează activităţi de cercetare şi cooperare ştiinţifică internaţională;

- organizează acţiunile de informare şi educaţie ecologică;

- verifică îndeplinirea măsurilor de conservare pentru asigurarea statutului de conservare favorabilă, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- conlucrează cu Administraţia Naţională "Apele Române" în vederea gospodăririi apelor şi efectuării lucrărilor hidrotehnice necesare pentru implementarea cerinţelor directivelor europene;

- cooperează cu comisiile interministeriale şi cu comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă;

- colaborează cu autorităţile competente în domeniu pentru păstrarea echilibrului peisagistic prin conservarea şi promovarea elementelor tradiţionale de arhitectură, a materialelor de construcţie şi a finisajelor exterioare;

-  colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru protejarea intereselor localnicilor, precum şi pentru creşterea calităţii vieţii şi a standardului de civilizaţie ale acestora;

- stabileşte regulile de acces şi de circulaţie în perimetrul rezervaţiei, atât pentru mijloacele de transport navale, pe canale şi lacuri, cu excepţia braţelor Dunării, cât şi pentru mijloacele de transport rutiere, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Navele şi ambarcaţiunile vor fi prevăzute obligatoriu cu sisteme de monitorizare stabilite de Administraţia Rezervaţiei. Ambarcaţiunile cu motoare cu o putere mai mică de 25 CP vor fi dotate cu sisteme de monitorizare. Circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor, precum şi a mijloacelor de transport rutier este interzisă în zonele strict protejate sau în afara traseelor stabilite de Administraţia Rezervaţiei, cu excepţia celor utilizate în activităţi de control sau ştiinţifice;

- organizează acţiuni de voluntariat pe teritoriul rezervaţiei;

- elaborează şi implementează programe şi proiecte de cooperare în context transfrontalier, regional şi internaţional;

- emite puncte de vedere referitoare la propunerile de reglementare sau de acte normative care au legătură cu domeniul de activitate al Administraţiei Rezervaţiei;

- propune autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor finanţarea unor studii pentru fundamentarea ştiinţifică a managementului.  


POLITICA INTEGRATA CALITATE –MEDIU A A.R.B.D.D

Control managerial Intern:
Standarde de management/control intern la entitatile publice
Manual de control financiar preventiv
Pentru mai multe informatii accesaţi: www.mmediu.ro/organizare/upp/manuale.htm