Rezervaţia Biosferei - Delta Dunarii            Coordonate ARBDD


820243 - Tulcea, Romania
Str. PORTULUI 34A
O.P.3 C.P. 32

Tel. centrala:
+40 240 51 89 24
+40 240 51 89 25
Tel. secretariat:
+40 240 51 89 45
Fax: +40 240 51 89 75
e-mail: arbdd@ddbra.ro

CertificareISO

Înfiinţare

Odată cu declararea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (1990) a fost înfiinţată şi instituţia pentru administrarea patrimoniului natural din domeniul public de interes naţional al Rezervaţiei, precum şi pentru refacerea şi protecţia unităţilor fizico-geografice de pe teritoriul RBDD - Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD).

Detalii...Organizare

 1. ÎNFIINŢARE /TIP ORGANIZARE/POLITICA
 2. ORGANIGRAMA ARBDD
 3. ATRIBUŢIILE
 4. CONDUCEREA, CONSILIUL ŞTIINŢIFIC, COLEGIUL EXECUTIV, CONSILIUL CONSULTATIV

ÎNFIINŢARE /TIP ORGANIZARE

Odată cu declararea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (1990) a fost înfiinţată şi instituţia pentru administrarea patrimoniului natural din domeniul public de interes naţional al Rezervaţiei, precum şi pentru refacerea şi protecţia unităţilor fizico-geografice de pe teritoriul RBDD - Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD).

Conform Legii 82/1993 cu modificările şi completările ulterioare, ARBDD este o instituţie publică în subordinea Ministerului Mediului.

Obiectivele principale urmărite de ARBDD în gestionarea ecologică a teritoriului rezervaţiei sunt:

 • conservarea şi protecţia patrimoniului natural existent;
 • promovarea utilizării durabile a resurselor generate de ecosistemele naturale ale rezervaţiei;
 • reconstrucţia ecologică a zonelor degradate de impactul activităţilor umane.
ORGANIGRAMA ARBDD

ATRIBUŢIILE

Administraţia Rezervaţiei are următoarele atribuţii:

 1. evaluează starea ecologică a patrimoniului natural, organizând cercetarea ştiinţifică, elaborează strategia de conservare şi redresare şi, după aprobarea acesteia de către Consiliul ştiintific al Administraţiei Rezervaţiei, asigură măsurile necesare pentru conservarea şi protecţia biodiversităţii;


 2. stabileşte şi aplică măsurile de reconstrucţie ecologică a ecosistemelor deltaice şi dispune măsurile legale corespunzătoare pentru protecţia, ameliorarea şi refacerea stării de calitate a mediului, acolo unde a fost deteriorat;


 3. administrează în mod direct domeniul public de interes naţional din perimetrul Rezervaţiei şi ia măsuri pentru refacerea şi protecţia unităţilor fizico-geografice componente; organizează şi exercită supravegherea şi controlul modului în care sunt puse în aplicare şi respectate dispoziţiile legale în vigoare privind măsurile de protecţie stabilite în statutul Administraţiei Rezervaţiei şi alte aspecte care, potrivit legii, sunt de competenţa Administraţiei Rezervaţiei;


 4. în exercitarea atribuţiilor sale Administraţia Rezervaţiei poate solicita instituţiilor statului cu atribuţii în combaterea practicilor ilegale sprijin pentru controlul şi sancţionarea, potrivit legii, a faptelor săvârşite pe teritoriul Rezervaţiei, ce contravin reglementărilor legale în vigoare. Instituţiile solicitate au obligaţia de a răspunde cererii Administraţiei Rezervaţiei;


 5. stabileşte, împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, regulile de circulaţie şi acces pe braţele Dunării pentru bărci, şalupe, nave fluviale şi maritime, iar pentru canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei propune spre aprobare Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului regulile de acces si circulaţie, exercitând controlul asupra modului de respectare a acestora. Căpitănia Portului Tulcea şi Inspectoratul Poliţiei de Frontieră, prin subunităţile din teritoriu, vor asigura, la solicitarea Administraţiei Rezervaţiei, sprijin pentru aplicarea măsurilor legale asupra navelor care au produs poluări ale apelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;


 6. în cooperare cu serviciile descentralizate ale celorlalte autorităţi de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale şi în parteneriat cu alte instituţii publice locale şi cu sectorul privat:

  • elaborează obiectivele de management pentru conservarea biodiversităţii şi dezvoltarea durabilă în Rezervaţie (Planul de management al Administraţiei Rezervaţiei), prin care se promovează realizarea obiectivelor prioritare pentru mediu şi dezvoltare durabilă, în conformitate cu obiectivele Strategiei naţionale pentru protecţia mediului, ale Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă şi ale Planului naţional de aderare la Uniunea Europeană;
  • elaborează şi pune în aplicare strategii locale pentru mediu şi dezvoltare durabilă, în conformitate cu obiectivele şi recomandările Agendei 21, ale strategiilor şi programelor de acţiuni elaborate şi puse în aplicare în cadrul Procesului Mediu pentru Europa;
  • participă la elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor de amenajare a teritoriului şi a planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, asigurând integritatea dimensiunii de mediu şi a cerinţelor ecologice în politicile şi strategiile zonale şi locale privind planificarea utilizării, organizarea şi amenajarea teritoriului şi a aşezărilor umane, cu luarea în considerare a structurii şi valorii capitalului natural din teritoriu şi utilizarea acestuia pe principiile dezvoltării durabile;
  • participă la elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi a programelor pentru protejarea intereselor populaţiei locale, pentru conservarea patrimoniului cultural, precum şi pentru creşterea calităţii vieţii şi a standardului de civilizaţie;
  • participă la elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor pentru apărarea împotriva inundaţiilor şi a catastrofelor;


 7. emite acordul şi autorizaţia de mediu pentru desfăşurarea activităţilor în perimetrul Rezervaţiei de către persoanele fizice şi juridice, în condiţiile legii şi în concordanţă cu cerinţele conservării biodiversităţii şi a structurilor ecologice specifice, incluzând şi procedurile de stabilire a obligaţiilor de mediu în procesul de privatizare;


 8. evaluează starea resurselor naturale şi a nivelului de valorificare a acestora, în acord cu potenţialul lor de regenerare şi cu capacitatea de suport a ecosistemelor, scop în care elaborează şi pune în aplicare reglementări privind valorificarea resurselor naturale regenerabile şi a tuturor celorlalte resurse din Rezervaţie;


 9. poate concesiona, în condiţiile legii, activităţile de valorificare a resurselor naturale regenerabile şi de utilizare a terenurilor, în scopul desfăşurării de activităţi economice;


 10. colaborează cu autorităţile administraţiei publice pentru protejarea intereselor localnicilor, precum şi pentru creşterea calităţii vieţii şi a standardului de civilizaţie;


 11. susţine şi impune prin mijloacele prevăzute de lege, în special prin aplicarea procedurilor de autorizare, promovarea tehnologiilor curate, schimbarea modelelor de producţie şi de consum, în sensul utilizării durabile a resurselor materiale şi energetice şi al reducerii impactului negativ asupra mediului;


 12. participă, potrivit atribuţiilor şi competenţelor legale, la elaborarea şi punerea în aplicare a programelor şi proiectelor de cooperare cu organismele interne şi internaţionale în context transfrontier, regional şi internaţional;


 13. elaborează şi publică rapoarte periodice privind starea mediului la nivelul Rezervaţiei;


 14. acţionează prin toate mijloacele prevăzute de lege şi pe întregul teritoriu al Rezervaţiei pentru protecţia şi ameliorarea stării mediului şi a calităţii vieţii, cu luarea în considerare a necesităţii punerii în aplicare pe plan local a prevederilor convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte, precum şi pentru realizarea obiectivelor, programelor şi planurilor de acţiune dezvoltate în baza acestor convenţii şi acorduri;


 15. încurajează şi dezvoltă parteneriatul cu toate sectoarele societăţii civile, cu organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu instituţiile publice sau private care militează în interesul susţinerii şi atingerii obiectivelor pentru mediu şi dezvoltare durabilă;


 16. organizează activităţi cu scop instructiv, formativ şi educaţional, asigură informarea curentă a populaţiei şi a autorităţilor locale cu privire la starea şi evoluţia calităţii mediului în Rezervaţie, dezvoltă cooperarea cu mass-media şi publică materiale având ca scop sensibilizarea opiniei publice, angajarea populaţiei şi a comunităţilor locale în susţinerea şi aplicarea măsurilor privind protecţia mediului, conservarea naturii şi a diversităţii biologice, reconstrucţia ecologică a zonelor deteriorate şi ameliorarea calităţii vieţii, combaterea acţiunilor de capturare, deţinere şi ucidere a faunei sălbatice în perioadele de prohibiţie;


 17. identifică, delimitează şi propune declararea zonelor funcţionale ale rezervaţiei şi introduce marcaje şi semnale avertizoare pentru limitarea acţiunilor perturbatoare;


 18. avizează, sub raportul protecţiei ecosistemelor, planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism de pe teritoriul Rezervaţiei, elaborate potrivit legii;


 19. conlucrează cu Compania Naţională "Apele Române" - S.A. în vederea gospodăririi apelor şi efectuării lucrărilor hidrotehnice necesare.


CONDUCEREA

Conform Legii 82/1993, conducerea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării este realizată de Consiliul Ştiinţific format din reprezentanţi ai ARBDD şi ai altor organizaţii implicate în administrarea rezervaţiei (administraţia locală, ministere, societăţi economice, specialişti din institute de cercetare, membri ai Academiei Române).

În subordinea Consiliului ştiinţific se află Colegiul executiv, ca organ de aplicare a hotărârilor Consiliului ştiinţific. Componenţa Colegiului executiv este actualizată prin Ordinul ministrului mediului nr. 1313 din 29 aprilie 2011.

În conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, pe lângă structurile de administrare special constituite pe baza Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării”, s-a înfiinţat Consiliul Consultativ de Administrare al Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, care funcţionează ca organ consultativ al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

ARBDD este condusă de un Guvernator, numit de Guvern la propunerea conducerii autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu avizul prefectului judeţului Tulcea, şi îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului ştiinţific şi al Colegiului executiv.

GUVERNATOR

Grigore Baboianu

dr. ing. Grigore BABOIANU

Curriculum vitae

Director Executiv Adjunct

Ioan Papuc

ec. Ioan Papuc

 

Director Executiv Adjunct

Cornelia Benea

ing. Cornelia Benea

Şef serviciu

Inspecţie şi Pază Ecologică

Nicolae Bahaciu

ing. Neculai Bahaciu

Şef serviciu

Juridic, Contencios Administrativ, Resurse Umane

Radu Voicu

Consilier juridic Radu Voicu

Şef serviciu

Administrare Patrimoniu Natural

Ion Munteanu

drd.ing. Ion Munteanu

Şef serviciu

Educaţie Ecologică, Relaţii Internaţionale

Liliana Ivancenco

ing. Liliana Ivancenco

Şef serviciu

Administrativ, Transporturi

Cezar Sofiţchi

ing. Cezar Sofiţchi

 

 

» sus în pagină

 

Copyright © 2007 Rezervatia Biosferei - Delta Dunarii. Toate drepturile rezervate.    
despre noi | relatii cu publicul | constientizare si educatie | reglementare-autorizare | dezvoltare - program de investitii | gestiunea deseurilor | relatii internationale | localizare | dunarea | prezentare generala | biodiversitate | populatie | galerie foto | informatii publice | mediatizari | forme de turism pe teritoriul RBDD | reguli de desfasurare a turismului in RBDD | centre de informare si educatie ecologica | trasee turistice | societati de turism | adrese utile | contact
webdesignagency.ro