X
Facebook Twitter YouTube

Proiect DANUBEparksCONNECTED - Bridging the Danube Protected Areas towards a Danube Habitat Corridor (Rețeaua de Arii Protejate Dunărene, un Coridor de Habitate al Dunării)

 

Proiect DANUBEparksCONNECTED (DTP1-1-005-2.3)
Bridging the Danube Protected Areas towards a Danube Habitat Corridor
Rețeaua de Arii Protejate Dunărene, un Coridor de Habitate al Dunării
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării implementează, ca partener, în perioada 01.01.2017 – 30.06.2019, proiectul DANUBEparksCONNECTED - Bridging the Danube Protected Areas towards a Danube Habitat Corridor (DANUBEparksCONNECTED - Rețeaua de Arii Protejate Dunărene, un Coridor de Habitate al Dunării), DTP1-1-005-2.3, aprobat pentru finanțare în cadrul primului apel de proiecte din Programul Transnațional Dunărea 2014-2020, Axa Prioritară 2 Responsabilitatea faţă de mediu şi cultură în regiunea Dunării.
Proiectul este structurat în șapte pachete de lucru: 1. Managementul Proiectului; 2. Activități de comunicare și diseminare; 3. Coridorul de Habitate Insule Naturale Dunărene- WILDisland; 4. Coridorul de Habitate Aer- rute libere de migrație Dunărene. ARBDD este partener responsabil în cadrul acestui pachet de lucru; 5. Coridorul de Habitate Terestre Dunărene (Pășuni); 6. Coridorul de Habitate Terestre Dunărene (Păduri de Luncă Riverane); 7. Elaborarea și Ancorarea Strategiilor Coridoarelor de Habitate Dunărene.
Principalul  obiectiv al proiectului DANUBEparksCONNECTED este crearea unei punţi de arii protejate dunărene pentru a contracara fragmentarea peisajului şi a habitatelor, şi pentru a consolida fluviul Dunărea ca un coridor ecologic cheie, aceasta reprezentând o prioritate a politicilor UE, prin planul de acțiune SUERD.
Fragmentarea este o amenințare majoră la adresa biodiversității europene și reduce eficacitatea politicilor de conservare, cum ar fi Natura 2000. În cadrul proiectului DANUBEparksCONNECTED este inițiat, prin acțiuni strategice, un Coridor de Habitate al Dunării. Breșele existente sunt acoperite de Rețeaua DANUBEPARKS ce cuprinde toată Dunărea, pe două niveluri: prin politici strategice concertate și prin intermediul unor activități concrete pe teren, pentru a conserva habitatele terestre, acvatice și aeriene - și pentru a face eco-coridorul dunărean un exemplu de cea mai bună practică.
Datorită multifuncționalităţii fluviilor, sectoare precum transporturile, energia și silvicultura sunt actori-cheie atunci când vine vorba de conectivitatea ecologică de-a lungul Dunării. Utilizarea intensă a terenurilor și fragmentarea reduc furnizarea de servicii ecosistemice. Scopul proiectului  DANUBEparksCONNECTED este refacerea multifuncţionalităţii ecosistemului. Dezvoltarea  puternică a infrastructurii verzi trebuie să urmărească o abordare integratoare şi trans-sectorială. Politicile comune, cum ar fi Natura 2000, Directiva-cadru a apei și Infrastructura verde în Europa trebuie să ofere contextul politic.
În țările din estul Dunării, fragmentarea nu este la fel de mare ca și în partea superioară a  Dunării, dar regiunea dunăreană se confruntă cu o dezvoltare (economică) dinamică, care va pune în continuare şi mai multă presiune pe ariile protejate. Proiectul DANUBEparksCONNECTED își propune să sensibilizeze părțile implicate, inclusiv cele din diferite sectoare, factorii de decizie politică și publicul larg, pentru a permite rețelei să lucreze împreună într-un parteneriat inter-sectorial cu soluții inovatoare și ambițioase, în scopul creării unui coridor de habitate al Dunării.
Dezvoltarea infrastructurii ecologice are rolul de a crea situații câştigătoare pentru cât mai multe sectoare. Proiectul DANUBEparksCONNECTED aduce laolaltă părțile interesate din domeniile de conservare a naturii, transport, energie, silvicultură și alți utilizatori de terenuri, pentru a pune în aplicare împreună acțiuni pilot ca demonstrații de bune practici în dezvoltarea programelor TEN-G, Rețele transeuropene de infrastructură verde. Pe lângă creşterea gradului de conştientizare, strategiile solide sprijinite la nivel politic și crearea de sinergii prin punerea în aplicare a Proiectelor pilot tangibile reprezintă cele mai bune instrumente pentru a iniția și a stabili conectivitatea ecologică pe termen lung.

Obiective specifice ale Proiectului DANUBEparksCONNECTED:
- Consolidarea rețelei prin creșterea gradului de conștientizare în rândul părților interesate
Prin proiectul DANUBEparksCONNECTED se pune în evidență importanța coridorului ecologic. În acest scop, proiectul ajunge la părțile interesate și la public, realizează schimburi de experiență și de competențe cu partenerii de rețea, implică pro-activ factorii de decizie politică, urmăreşte acțiuni concrete și punerea în aplicare a politicilor și programelor. Prin acest proiect va creşte capacitatea globală a rețelei DANUBEPARKS, publicul devenind conștient de problematica refacerii habitatelor.
- Cooperarea între diferite sectoare va amplifica politica Infrastructurii Verzi la nivelul întregului fluviu Dunărea
Reţeaua DANUBEPARKS deţine un rol principal în conservarea naturii de-a lungul Dunării. Cu sprijinul partenerilor săi, cum ar fi SUERD și ICPDR, proiectul DANUBEparksCONNECTED îşi va folosi abordarea strategică pentru a fi un factor decisiv.
Măsurile pentru crearea infrastructurii verzi sunt implementate în cadrul proiectului DANUBEparksCONNECTED prin integrarea altor sectoare, cum ar fi administraţia apelor, silvicultura și gestionarea inundațiilor în operațiunile de zi cu zi ale ariilor protejate.
- Implementarea de acţiuni pilot tangibile va iniția eco-conectivitatea pe termen lung         
Coridorul de Habitate Dunărene este întărit în cadrul proiectului DANUBEparksCONNECTED prin acțiuni pilot derulate în habitatele acvatice, terestre și aer. Acestea oferă un model de cele mai bune practici pentru alte macroregiuni prin inițierea de activități în toate tipurile de habitate.
Eco-coridorul Dunării este dezvoltat în continuare prin activităţi de bune practici în reconstrucție și management, datorită experienței vaste în teren a membrilor rețelei și a parteneriatelor politice și trans-sectoriale.

Rezultate principale ale proiectului:
- Lansarea primului concept de conectivitate a habitatelor la nivelul Dunării, Conectând 5 regiuni biogeografice, eco-coridorul Dunării a devenit deosebit de relevant datorită efectelor schimbărilor climatice.
- 30 de acțiuni-pilot pentru consolidarea Coridorului de Habitate Insule Naturale Dunărene- WILDisland, Coridorului de Habitate Aer- rute libere de migrație Dunărene, cât și Coridorului de Habitate Terestre Dunărene (Pășuni, Păduri de Luncă Riverane).
- Proiectul  DANUBEparksCONNECTED va fi ancorat la nivel politic prin 2 documente strategice; politicile existente sunt susținute de 3 instrumente.
- Reţeaua DANUBEPARKS va fi consolidată prin 7 seminarii cu experți și va capacitatea de a gestiona eco-coridorul dunărean.
- Cooperarea intersectorială cu sectorul energiei, transportului și forestier este asigurată prin 3 interacțiuni interdisciplinare de învățare, ce va include 21 de evenimente intersectoriale.
- 2 campanii de comunicare penru sensibilizarea opiniei publice faţă de infrastructura și serviciile ecosistemice verzi.
- 1 proces de capitalizare ce va reuni proiecte partenere relevante și multiplicatori la scară europeană. În calitate de model de cele mai bune practici pentru coridoarele ecologice, proiectul DANUBEparksCONNECTED va permite altor macroregiuni să valorifice rezultatele obţinute.
- Coridorul de Habitate al Dunării este un proces pe termen lung, de aceea proiectul DANUBEparksCONNECTED va iniţia cel puțin 2 proiecte de follow-up pentru a contribui la nivel bilateral sau multilateral.
- Sinergiile Infrastructurii verzi vor aduce în mod direct investiții în cadrul coridorului eco, ce vor fi în raport de aprox.1:8 (de exemplu, investiţii ale operatorilor liniilor de înată tensiune, pe căi navigabile, etc.).
- Numeroase activităţi de comunicare şi materiale de creştere a conştientizării publice privind reţeaua DANUBEPARKS
- Numeroase activităţi de comunicare internă pentru a optimiza cooperarea în cadrul reţelei.

Parteneri:
Partenerul lider este Parcul Național Donau Auen Austria, proiectul fiind implementat de 16 parteneri din 9 țări dunărene.

Austria:           2 parteneri
Germania:        3 parteneri
Slovacia:          2 parteneri
Ungaria:          3 parteneri
Croaţia:           1 partener
Bulgaria:          2 parteneri
România:         1 partener: ARBDD
Serbia:             1 partener
Republica Moldova: 1 partener strategic asociat

 

Bugetul total al proiectului este 3.084.492,49 Euro. Bugetul total al ARBDD este de 349.781,25 Euro din care contribuţia proprie a ARBDD este de 6.995,63 Euro.

Relaţii suplimentare se găsesc pe paginile web a proiectului:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubeparksconnected

www.danubeparks.org

____________________________________________________

>>> Comunicat de presă - Conferinţa de lansare a Proiectului DANUBEparksCONNECTED

publicat: 2 martie 2017