Rezervaţia Biosferei - Delta Dunarii            Coordonate ARBDD


820243 - Tulcea, Romania
Str. PORTULUI 34A
O.P.3 C.P. 32

Tel. centrala:
+40 240 51 89 24
+40 240 51 89 25
Tel. secretariat:
+40 240 51 89 45
Fax: +40 240 51 89 75
e-mail: arbdd@ddbra.ro

CertificareISO

Înfiinţare

Odată cu declararea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (1990) a fost înfiinţată şi instituţia pentru administrarea patrimoniului natural din domeniul public de interes naţional al Rezervaţiei, precum şi pentru refacerea şi protecţia unităţilor fizico-geografice de pe teritoriul RBDD - Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD).

Detalii...Reglementare-Autorizare

 1. POLITICA INTEGRATA CALITATE –MEDIU A A.R.B.D.D

 2. Informaţii EIA

 3. Informaţii SEA

 4. Regulament EMAS

 5. Eticheta ecologică

 6. Reglementare- prevenire
  1. Acte de reglementare
  2. Proceduri de emitere a acordului de mediu
  3. Proceduri de emitere a autorizaţiei de mediu
  4. Proceduri de emitere a permiselor
  5. Nomenclator CAEN
  6. Dezbaterea publică
  7. Formulare tipizate
  8. Legislaţie
  9. Verificarea conformării
  10. Monitorizare mediu
  11. Acte de reglementare/autorizare emise
  12. Liste produse fitosanitare aprobate spre utilizare în RBDD-2009


Informaţii EIA

Metodologia EIA
Legislaţia EIA
Baza de date EIA 2006-2007


Informaţii SEA

Metodologia SEA
Legislaţia SEA
Ghid SEA
Baza de date SEA


Regulament EMAS


Eticheta ecologică


Reglementare- prevenire

1. Acte de reglementare

ACORDUL DE MEDIU - actul tehnico-juridic prin care se stabilesc condiţiile de realizare a proiectului, din punctul de vedere al impactului asupra mediului; acordul de mediu reprezintă decizia autorităţii competente pentru protecţia mediului, care dă dreptul titularului de proiect să realizeze proiectul din punctul de vedere al protecţiei mediului;

ACORDUL DE IMPORT PENTRU ORGANISME MODIFICATE GENETIC - actul tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care dă dreptul titularului să realizeze activitatea de import de organisme/microorganisme modificate genetic şi stabileste condiţiile în care aceasta se poate desfăşura, conform legislaţiei în vigoare;

AUTORIZAŢIA DE MEDIU - act tehnico-juridic emis de autorităţile competente pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare a unei activităţi existente sau a unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, necesar pentru punerea acesteia în funcţiune;

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU - act tehnico-juridic emis de autorităţile competente, conform dispoziţiilor legale în vigoare privind prevenirea şi controlul integrat al poluării;

AVIZE DE MEDIU EMISE DE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI:

 1. avizul de mediu pentru planuri şi programe - act tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul său programul supus adoptării;


 2. avizul pentru stabilirea obligaţiilor de mediu - act tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului la: schimbarea titularului unei activităţi cu impact asupra mediului, vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzarea de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmată de lichidare, lichidare, încetarea activităţii, faliment, având ca scop stabilirea obligaţiilor de mediu, ca prevederi ale unui program pentru conformare, în vederea asumării acestora de către părţile implicate în situaţiile menţionate anterior;


 3. avizul de mediu pentru produse de protecţie a plantelor respectiv pentru autorizarea îngrăşămintelor chimice - act tehnico-juridic emis de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, necesar în procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor şi respectiv de autorizare a îngrăşămintelor chimice;


 4. aviz Natura 2000 - act tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică în planul sau programul supus adoptării;

2. Proceduri de emitere acord de mediu

ORDIN Nr. 860 din 26 septembrie 2002
pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu

HOTARÂRE Nr. 1213 din 6 septembrie 2006
privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private

3. Proceduri de emitere a autorizaţiei de mediu

ORDIN Nr. 876 din 20 decembrie 2004
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului

4. Proceduri de emitere permise

În conformitate cu prevederile din LEGE Nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu completările şi modificările ulterioare, art. 10:

“Valorificarea resurselor naturale prin activităţi economice tradiţionale - păşunat, cultivarea terenurilor ieşite temporar de sub ape, albinărit, recoltarea florei şi a faunei naturale terestre şi acvatice, practicarea serviciilor de turism şi agrement, a pescuitului şi vânătorii sportive, realizarea de servicii de transport pe canalele navigabile, cu exceptia braţelor Dunării, desfăşurate pe terenurile aparţinând domeniului public de interes naţional, se efectuează pe baza permisului de practicare a activităţilor respective, eliberat de Administraţia Rezervaţiei.”

Pentru emiterea permisului, se va depune la sediul ARBDD Tulcea solicitarea de eliberare ce va conţine o cerere şi documentaţia tehnică de prezentare a activităţii pentru care se solicită permisul. Corespunzător tipului de permis solicitat, se vor achita taxele aferente stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea.

5. Nomenclator CAEN

ORDIN Nr. 601 din 26 noiembrie 2002 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională– CAEN

6. Dezbaterea publică

EXTRAS DIN ORDIN Nr. 1213 din 26 septembrie 2002
pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu

EXTRAS DIN ORDIN Nr. 876 din 20 decembrie 2004
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului

7. Formulare tipizate

8. Legislaţie

LEGEA nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare;

LEGEA nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea ORDONANTEI DE URGENTA nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului;

LEGEA apelor nr. 107din 25 septembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare din Legea nr. 310 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996;

HOTARĀREA GUVERNULUI nr. 188 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, completată şi modificată prin ;

LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009 pentru aprobarea ORDONANTEI DE URGENTA nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura;

LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006 privind aprobarea ORDONANTEI DE URGENTA nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu –conform căreia titularul autorizaţiei are obligaţia să achite sumele aferente activităţilor desfăşurate şi a Ordinului nr. 549 din 5 iunie 2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia;

HOTARĀREA GUVERNULUI nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu completările şi modificările ulterioare;

HOTARĀREA GUVERNULUI nr. 989 din 25 august 2005 privind modificarea şi completarea Hotarârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării";

ORDINUL Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 927 din 6 octombrie 2005privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

ORDINUL Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 1230 din 30 noiembrie 2005 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor;

ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 78 din 16 iunie 2000, republicataprivind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001.

LEGEA nr. 465 din 18 iulie 2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, cu completările şi modificările ulterioare;

HOTARĀREA GUVERNULUI nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

ORDINUL nr. 117 din 24 mai 2004 republicat privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării", cu completările şi modificările ulterioare;

ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 16/2001 republicata privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, cu completările şi modificările ulterioare;

LEGEA nr. 269 din 29 iunie 2006 pentru aderarea Romāniei la Protocolul din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave;

HOTARĀREA GUVERNULUI nr. 235 din 7 martie 2007privind gestionarea uleiurilor uzate;

ORDINUL MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu completările şi modificările ulterioare;

ORDINUL Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 111 din 30 ianuarie 2007pentru aprobarea Regulilor privind accesul şi circulaţia pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".

ORDIN Nr. 860 din 26 septembrie 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu, cu completările şi modificările ulterioare - abrogat

HOTARĀREA GUVERNULUI Nr. 1213 din 6 septembrie 2006privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private - abrogată

ORDINUL Nr. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private - abrogat

ORDINUL Nr. 19 din 13 ianuarie 2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

 

9. Verificarea conformării

Lista societăţilor comerciale ce au obligaţii de mediu stabilite prin programul de conformare

10. Monitorizare mediu

Lista societăţilor comerciale pentru care s-a impus automonitorizarea

11. Acte de reglementare/autorizare emise

Anunţuri autorizaţii
Anunţuri acorduri-decizii
Anunţuri acorduri-solicitari
Anunţuri planuri12. Lista produselor fitosanitare aprobate spre utilizare în RBDD-2009

Lista produselor fitofarmaceutice aprobate spre utilizare în RBDD - anul 2009

Lista erbicidelor aprobate spre utilizare în RBDD - anul 2009

 

 

» sus în pagină

 

Copyright © 2007 Rezervatia Biosferei - Delta Dunarii. Toate drepturile rezervate.    
despre noi | relatii cu publicul | constientizare si educatie | reglementare-autorizare | dezvoltare - program de investitii | gestiunea deseurilor | relatii internationale | localizare | dunarea | prezentare generala | biodiversitate | populatie | galerie foto | informatii publice | mediatizari | forme de turism pe teritoriul RBDD | reguli de desfasurare a turismului in RBDD | centre de informare si educatie ecologica | trasee turistice | societati de turism | adrese utile | contact
webdesignagency.ro