X

Reţeaua ecologică Natura 2000

   Ce este Natura 2000?

   Este o rețea constituită din zone naturale de protecție cu scopul se a proteja şi conserva specii şi habitate vulnerabile, în întreaga Europă, fără să ţină cont de graniţele politice în vederea stopării tendinței actuale de fragmentare a habitatelor naturale  și care  are ca fundament faptul că dezvoltarea socio economică se poate face numai utilizând în mod resposabil bunurile și serviciile oferite de biodiversitate, în strânsă legătură cu dezvoltarea comunităților locale. Este un instrument de conservare a biodiversității, este un liant dintre natură și oameni.
   Biodiversitatea este o resursă în sine pe care trebuie să învățăm să o conservăm.


  Reţea ecologică "Natura 2000" - reţeaua ecologică europeană de arii naturale protejate şi care cuprinde arii de protecţie specială avifaunistică, stabilite în conformitate cu prevederile Directivei 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice şi arii speciale de conservare desemnate de Comisia Europeană şi ale Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a faunei şi florei sălbatice;


   Directivele HABITATE si PĂSĂRI: Directiva privind Conservarea habitatelor naturale şi speciile de plante şi animale sălbatice 92/43/ CEE şi Directiva privind Conservarea păsărilor sălbatice Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 Aprilie 1979, completată de Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009, transpuse prin ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

 

   Reţea ecologică "Natura 2000" este o modalitate de coexistenta a oamenilor cu natura fiind un sistem de ariicu scopul de a conserva/menţine sau reface pe termen lung habitatele şi speciile vulnerabile într-o stare favorabila  pentru conservare în arealul lor natural. Nu este un sistem care să afecteaza proprietatea sau valoarea ei, nu exclude oameni și susține activitațile tradiționale ale populatiei locale. Prin acesta rețea se asigură supravietuirea habitatele și speciile vulnerabile, datorita faptului că administrarea teritoriului este asigurata în parteneriat cu utilizatorii, iar orice activitate/proiect care este susceptibil a avea impact asupra ariilor protejate sunt supuse evaluarii adecvate și evaluarii impactului asupra mediului.
Managementul siturilor Natura 2000 urmăreşte evitarea acţiunilor care ar putea distruge/afecta speciile şi habitatele pentru care situl a fost desemnat.


  IMPORTANT: Natura 2000 nu este un sistem de rezervaţii strict protejate! Activităţile umane sunt permise în măsura în care permit menţinerea speciei sau a habitatului.   Reţeaua Natura 2000 este compusă din două tipuri:
Siturile de importanţă comunitară  (SCI) constituite conform Directivei HABITATE
Arii de protecţie specială avifaunistică (SPA) constituite conform Directivei PĂSĂRI


   Care sunt obligaţiile şi restricţiile într-un sit Natura 2000?

  • evitarea acţiunilor care ar putea afecta în mod semnificativ speciile şi habitatele pentru care a fost desemnată zona ca sit Natura 2000;
  • stabilirea măsurilor de conservare necesare implicând, dacă este cazul, planuri de management adecvate specifice siturilor sau integrate în alte planuri de management.
  • NU exista restricţii atâta vreme cât activitaţile de orice fel, desfăşurate în zonă, nu pun în pericol habitatele şi speciile pentru care a fost desemnat situl.

   Directivele HABITATE si PĂSĂRI: Directiva privind Conservarea habitatelor naturale şi speciile de plante şi animale sălbatice 92/43/ CEE şi Directiva privind Conservarea păsărilor sălbatice Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 Aprilie 1979, completată de Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009, transpuse prin ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.


Informaţii suplimentare www.natura2000.ro