X

COMUNICAT DE PRESĂ - Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul - Revizuirea planului de management și a regulamentului RBDD

Semnarea Contractului de Finanțare nr. 253/18.06.2019 pentru proiectul - Revizuirea planului de management și a regulamentului RBDD

 Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în calitate de beneficiar al finanțării și în parteneriat cu 4 entități, implementează proiectul „Revizuirea planului de management și a regulamentului RBDD”, cod SMIS 2014+ 123322, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020, Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul 4.1 Creșterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate.
Cele 4 entități partenere în implementarea proiectului sunt: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării"-I.N.C.D.D.D. Tulcea, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa"- I.N.C.D.M. Constanța, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marină – GEOECOMAR.
Contractul de finanțare nr. 253/18.06.2019 a fost încheiat cu Ministerul Fondurilor Eu-ropene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.
Valoarea proiectului este de 43.529.702,20 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 42.472.421,80 lei (37.000.246,88 lei este din FEDR și 5.472.174,92 lei din Bugetul Națio-nal), echivalentă cu 97,5711% din valoarea totală eligibilă aprobată.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă Revizuirea Planului de Management si a regulamentului Rezervației Biosferei Delta Dunării, arie naturală protejată, sit Natura 2000, pentru creșterea gradului de protecție si conservare a biodiversității.
Obiectivele specifice ale proiectului și rezultatele așteptate sunt:
1. Inventarierea și cartarea speciilor sălbatice de interes comunitar în vederea determi-nării măsurilor pentru menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanța comunitara din RBDD, prin realizarea a 312 de hărți privind distribuția și starea de conservare a speciilor și habitatelor (ROSCI0065- habitate:29, plante:5, mamifere:7, pești:15, amfibieni reptile:5, nevertebrate:9, ROSCI0066- habitate:4, mamifere:2, pești:5, habitate hrănire sturioni/scrumbii:5, ROSPA0031- păsări:226)
2. Actualizarea bazei de date geospațiale a ARBDD cu rezultatele inventarierii și cartării speciilor sălbatice de interes comunitar (312 hărți)
3. Realizarea unui studiu socio- economic pentru evaluarea presiunilor și amenințărilor antropice și relația dintre comunități și ariile protejate
4. Creșterea gradului de conștientizare, educație și implicare a comunităților privind protecția biodiversității Deltei Dunării prin organizarea a 3 seminarii/ conferințe, 3 evenimente anuale de Ziua RBDD, 10 dezbateri publice, 3 dezbateri publice distincte privind procedura de mediu, materiale publicitare precum și actualizarea site-ului instituției pentru a asigura o mai bună transparență decizională dar și informarea corectă.
5. Realizarea planului de acțiuni necesare protejării biodiversității Deltei Dunării pentru următorii 10 ani.
6. Revizuirea planului de monitorizare al speciilor și habitatelor din RBDD prin elabora-rea studiilor pentru monitorizarea și evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară precum și stabilirea măsurilor pentru menținerea/îmbunătățirea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor din cadrul ariilor naturale protejate vizate de proiect;
7. Revizuirea Regulamentului de Funcționare al ARBDD
8. Întărirea capacității administrative a ARBDD prin achiziționarea de echipamente necesare monitorizării și desfășurării activității de protecție a biodiversității.
Durata de implementare a proiectului este de 72 de luni, respectiv între data de 01 iulie 2016 și data de 30 iunie 2022.

 >>> Comunicat de presă

 


 

publicat: 05 iulie 2019